POMOC

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO NOWYDOM.PL

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://nowydom.pl (dalej jako: „Nowydom.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

 

Nowydom.pl jest portalem rynku nieruchomości. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom między innymi zakup projektów budowlanych, dodawanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń z rynku nieruchomości, korzystanie z zamieszczanych w serwisie inspiracji, porównanie ofert kredytów bankowych oraz prowadzenie własnego bloga będącego internetowym dziennikiem budowy.

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Nowydom.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Nowydom.pl

 

 

1) O NAS

Właścicielem Nowydom.pl jest ŁUKASZ GREZEL prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NOWYDOM.PL ŁUKASZ GREZEL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sadowa 1, 42-244 Wancerzów, NIP: 9491990292, REGON: 240643500 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@nowydom.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców umożliwiający im założenie i prowadzenie własnego bloga w Serwisie Internetowym związanego z prowadzoną budową domu.
  2. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”.
  3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  7. GALERIA INSPIRACJI – Usługa Elektroniczna, internetowa galeria dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca wszystkim odwiedzającym Serwis Internetowy przeglądanie Inspiracji zamieszczonych w Serwisie.
  8. INSPIRACJA – informacja, opis, artykuł, propozycja dotycząca produktów lub dekoracji i rozwiązań dotyczących aranżacji wnętrz zamieszczona w Serwisie Internetowym przez Usługodawcę, Usługobiorcę lub współpracujące z Usługodawcą podmioty zewnętrzne. Inspiracje w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  9. OGŁOSZENIE – ogłoszenie Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym z branży nieruchomości. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  10. PORÓWNYWARKA KREDYTÓW - Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy porównywarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca porównywanie ofert kredytów udzielanych przez banki dostępnych w Serwisie Internetowym i przesłanie zapytania kontaktowego do doradcy danego banku. Informacje o kredytach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  11. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  12. PROJEKT – dostępny w Sklepie z Projektami egzemplarz projektu architektoniczno-budowlanego będący lub mogący być przedmiotem umowy sprzedaży między Usługobiorcą, a Usługodawcą zawieranej za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  14. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, NOWYDOM.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi http://nowydom.pl.
  15. SKLEP Z PROJEKTAMI – Usługa Elektroniczna, wydzielona część Serwisu stanowiąca sklep internetowy Usługodawcy, która umożliwia Usługobiorcom zakup od Usługodawcy Projektów poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza zamówienia.
  16. TABLICA OGŁOSZEŃ – Usługa Elektroniczna, internetowa tablica ogłoszeń dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca Usługobiorcom zamieszczanie i edycję Ogłoszeń oraz ich przeglądanie przez wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  18. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Nowydom.pl, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży Projektu.
  19. USŁUGODAWCA – ŁUKASZ GREZEL prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NOWYDOM.PL ŁUKASZ GREZEL wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sadowa 1, 42-244 Wancerzów, NIP: 9491990292, REGON: 240643500 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@nowydom.pl.
  20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  21. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich odwiedzjących Serwis Internetowy wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń i Inspiracji zamieszczonych w Serwisie Internetowym. 

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z NOWYDOM.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1.Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a.Blog;

b.Konto (Profil);

c.Newsletter;

d.Galeria Inspiracji;

e.Porównywarka Kredytów;

f.Sklep z Projektami;

g.Tablica Ogłoszeń;

h.Wyszukiwarka.

3.Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.

4.Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5) BLOG

1.Przeglądanie Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym oraz jego utworzenie i prowadzenie w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne.

2.Utworzenie i prowadzenie Bloga w Serwisie Internetowym wymaga uprzedniego utworzenia Konta w Serwisie Internetowym przez Usługobiorcę. Przeglądanie Bloga nie wymaga utworzenia Konta.

3.Samo przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego, w której dostępne są Blogi. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

4.Utworzenie i prowadzenie Bloga możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie, wybraniu odpowiedniej zakładki dotyczącej utworzenia Bloga dostępnej w ramach Konta i utworzeniu Bloga zgodnie z instrukcją podaną na stronie Serwisy Internetowego.

5.Po utworzeniu Bloga Usługobiorca ma możliwość dodawania na nim treści, zdjęć i opisów dokumentujących prowadzoną przez niego budowę domu.

6.Blog domyślnie dostępny jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy, chyba że Usługobiorca prowadzący Blog ograniczy za pomocą opcji dostępnych w ramach Konta jego widoczność w Serwisie oraz indeksowanie w wyszukiwarkach internetowych – w takim wypadku Blog jest widoczny jedynie dla osób posiadających adres internetowy Bloga w Serwisie Internetowym.

7.Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać prowadzenia Bloga i usunąć go z Serwisu Internetowego poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji dostępnej w zakładce Konta dotyczącej Bloga.

6) KONTO (PROFIL)

1.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.

2.Konto jest niezbędne do utworzenia i prowadzenia Bloga oraz do dodawania Inspiracji do Galerii Inspiracji. Konto ułatwia także korzystanie z Tablicy Ogłoszeń (w przypadku dodania Ogłoszenia jako zalogowany Usługobiorca przypisane jest ono później do danego Konta, co ułatwia późniejszą edycję), umożliwia późniejszą edycję komentarzy dodanych przez Usługobiorcę w Serwisie oraz ułatwia zapisanie lub wypisanie się z Newslettera. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim posiadanie Konta nie jest jednak niezbędne do korzystania z wymienionych Usług Elektronicznych.

3.Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: login Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

4.Dodawanie Inspiracji do Galerii Inspiracji dostępne jest jedynie dla Usługobiorców niebędących konsumentami zajmujących się zawodowo aranżacją wnętrz. W przypadku Usługobiorców chcących dodawać Inspiracje do Galerii Inspiracji w Serwisie konieczne jest poza utworzeniem Konta zgłoszenie takiej chęci za pomocą formularza dostępnego w zakładce Współpraca / Biura aranżacji wnętrz. Po otrzymaniu zgłoszenia Usługodawca dokonuje weryfikacji statusu Usługobiorcy i w razie pozytywnej weryfikacji przyznaje takiemu Usługobiorcy dodatkowe uprawnienia pozwalające na dodawanie Inspiracji w Galerii Inspiracji oraz wizytówki Usługobiorcy w Serwisie Internetowym.

5.Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej w ramach Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nowydom.pl lub pisemnie na adres: ul. Sadowa 1, 42-244 Wancerzów.

7) NEWSLETTER

1.Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

2.Zapisanie się na Newslleter następuje po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w zakładce dotyczącej Newslettera dostępnej w ramach Konta lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia w Sklepie z Projektami – z chwilą zaznaczenia checkboxa lub złożenia zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

3.Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w ramach Konta, w ramach wiadomości otrzymywanej w ramach Newslletera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nowydom.pl lub pisemnie na adres: ul. Sadowa 1, 42-244 Wancerzów.

8) GALERIA INSPIRACJI

1.Galeria Inspiracja dostępna jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy. Korzystanie z Galerii Inspiracji jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiedniej zakładki Serwisu Internetowego. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Galerii Inspiracji poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

 

9) PORÓWNYWARKA KREDYTÓW

 

1.Korzystanie z Porównywarki Kredytów jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

2.Korzystanie z Porównywarki Kredytów rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanego kredytu i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Porównywarce Kredytów.

3.Skorzystanie z Porównywarki Kredytów ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

10) SKLEP Z PROJEKTAMI

 

2.Zawarcie umowy sprzedaży Projektu między Usługobiorcą i Usługodawcą ma przebieg według następującego schematu:

 1. Usługobiorca składa zamówienie na Projekt za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie Serwisu przy danym Projekcie.

 2. Po złożeniu zamówienia (kliknięcie przez Klienta pola „Potwierdź zakup” w formularzu zamówienia) następuje niezwłoczne potwierdzenie przez Usługodawcę jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą.

Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia.

3.Zamówienie składane za pomocą formularza zamówienia powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres (kraj, ulica i numer, miasto, kod pocztowy, region/województwo), Projekt będący przedmiotem zamówienia oraz numer telefonu kontaktowego. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami należy podać dodatkowo numer NIP oraz nazwę firmy.

4.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz (2) przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 10 ust. 2 Regulaminu.

5.Umowa sprzedaży Projektu zawierana jest między Usługobiorcą i Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego i na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

6.Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej między Usługobiorcą i Usługodawcą jest Projekt dostępny na Serwisu Internetowego i wybrany przez Usługobiorcę w trakcie składania zamówienia poprzez formularz zamówienia.

7.Cena Projektu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Projektu będącego przedmiotem umowy sprzedaży, a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronie Serwisu, w trakcie składania zamówienia - zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. Sposób, koszt i termin dostawy Projektu:

a.Dostawa Projektu do Usługobiorcy dokonywana jest przez Usługodawcę zgodnie z wyborem Usługobiorcy - przesyłką kurierską albo przesyłką pocztową. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia.

b.Dostawa Projektu jest dostępna jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

c.Koszt dostawy Projektu wskazywany jest Usługobiorcy w trakcie składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia.

d.Termin dostawy Projektu do Usługobiorcy wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w na stronie Serwisu lub w trakcie składania zamówienia zostanie wskazany krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Projektu do Usługobiorcy liczy się od daty zawarcia umowy sprzedaży (dotyczy płatności za pobraniem) albo od dnia dokonania płatności przez Usługobiorcę (dotyczy płatności przedpłatą).

9.Sposób i termin płatności tytułem umowy sprzedaży Projektu: 

a.Płatność tytułem umowy sprzedaży Projektu może być dokonana za pomocą tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy.

b.Termin płatności – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

11) TABLICA OGŁOSZEŃ

1.Jedną z możliwości Serwisu Intenretowego jest zamieszczenie Ogłoszenia na Tablicy Ogłoszeń, które następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie i wybraniu odpowiedniego rodzaju Ogłoszenia. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym.

2.Samo korzystanie z Tablicy Ogłoszeń i zamieszczenie Ogłoszenia jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem dodatkowych sposobów wyróżnienia Ogłoszenia zamieszczanego przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym – formy wyróżnienia wskazane są w Cenniku oraz na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Tablicy Ogłoszeń.

c.Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Tablicy Ogłoszeń może być uiszczona w formie jednorazowej. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Tablicy Ogłoszeń. Usługobiorca może dokonać opłaty po zamieszczeniu Ogłoszenia w Serwisie Internetowym.

d.Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Tablicy Ogłoszeń możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

e.Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

i.płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu _NowyDom.pl?_. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi __HomePay?________________.

ii.płatności SMS (płatność poprzez aktywację kodu otrzymanego po wysłaniu odpłatnej wiadomości SMS). Obsługę płatności SMS prowadzi spółka ___________________________. Płatność SMS jest dokonywana zgodnie z regulaminem tej usługi dostępnym tutaj: ___________

3.Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.

4.Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

5.Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.

6.Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

7.Ogłoszenie dodane w Serwisie Internetowym przez Usługobiorcę może zostać dodatkowo wyróżnione przez niego na zasadach wskazanych w pkt. 4 ust. 6 Regulaminu. Przejście do zakupu dodatkowego wyróżnienia możliwe jest na stronie po zamieszczeniu Ogłoszenia oraz później poprzez kliknięcie pola dotyczącego promowania przy danym Ogłoszeniu (widoczne po zalogowaniu się na swoje Konto i przejściu na wybrane Ogłoszenie).

10. 

12) WYSZUKIWARKA

1.Korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

2.Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce.

3.Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

13) KONTAKT Z NOWYDOM.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@nowydom.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Sadowa 1, 42-244 Wancerzów), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Nowydom.pl.  Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

14) REKLAMACJE DOTYCZĄCE NOWYDOM.PL

1.Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące zakupu Projektu, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@nowydom.pl  lub pisemnie na adres: ul. Sadowa 1, 42-244 Wancerzów.

2.Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

15) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem 15 pkt. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia..
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Sadowa 1, 42-244 Wancerzów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nowydom.pl  .
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

16) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

17) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

1.Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

2.Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

3.Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

4.Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

5.Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

6.Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

7.Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

8.Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

18) PRAWA AUTORSKIE

1.Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane poprzez Nowydom.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Nowydom.pl

Moje Konto


Zapoznałem się z regulaminem serwisu i akceptuję jego warunki.
Nasz serwis korzysta z plików cookies, szczegółowe informacje na temat plików cookies można uzyskać w Polityce prywatności Rozumiem